PDF Drukuj Email

S T A T U T

Ośrodka Kształcenia Muzycznego "Allegro"
Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Nicze w Pabianicach

I. Przepisy ogólne

§ 1.
1. Ośrodek Kształcenia Muzycznego "Allegro" zwany dalej "Ośrodkiem", jest formą realizacji zadań statutowych Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze, zwanego dalej "Towarzystwem Muzycznym", zapisanych w § 7 ust. 7 Statutu Towarzystwa Muzycznego, który brzmi: "Towarzystwo realizuje cele przez:....Prowadzenie kształcenia muzycznego w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom".
2. Ośrodek jest placówką niepubliczną działającą zgodnie z art.art. 82 - 90 Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity według: Dz.U. z 1996 nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136).
3. Ośrodek mieści się w Pabianicach, ul. Grobelna 6, w siedzibie Towarzystwa.
4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze w Pabianicach, osoba prawna, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem A 1198.

§ 2.
1. Ośrodek prowadzi nauczanie gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, trąbka, puzon, waltornia, perkusja, akordeon, organy, keyboard w formie indywidualnych lekcji, których czas trwania i częstotliwość jest uzgadniana ze słuchaczem.
2. Liczba lat nauki i program są uzależnione od zapotrzebowania słuchacza.
3. Słuchaczami Ośrodka mogą być osoby w każdym wieku, niezależnie od uzdolnień.

II. Cele i zadania Ośrodka

§ 3.
Celem Ośrodka jest realizacja zapotrzebowania społecznego, polegającego na dążeniu do opanowania umiejętności gry na instrumentach pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli w trybie dostosowanym do indywidualnych możliwości poszczególnych słuchaczy.

§ 4.
Zadania Ośrodka to:
  a) prowadzenie nauki gry,
  b) rozwijanie uzdolnień muzycznych,
  c) rozbudzanie zainteresowania muzyką,
  d) wykształcenie wrażliwych odbiorców sztuki.

III. Władze Ośrodka

§ 5.
1. Zarząd Towarzystwa powołuje Kierownika Ośrodka.
2. Do zadań Kierownika Ośrodka należy:
  a) decydowanie w sprawach organizacyjnych,
  b) podpisywanie umów ze słuchaczami,
  c) nawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami,
  d) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia słuchacza z listy,
  e) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
  g) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawianie ich Zarządowi.

IV. Organizacja Ośrodka

§ 6.
Działalność dydaktyczna Ośrodka jest prowadzona w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach; wszelkie decyzje dotyczące organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego winny być więc uzgadniane z dyrekcją PSM.

§ 7.
Ośrodek prowadzi zajęcia edukacyjne w oparciu o organizację roku szkolnego, określoną w odpowiednim Rozporządzeniu MEN.

§ 8.
1. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane w następujący sposób:
  a) 30 minut tygodniowo (jednorazowo),
  b) 60 minut tygodniowo (2 x 30 minut),
  c) 45 minut tygodniowo (jednorazowo),
  d) 90 minut tygodniowo (2 x 45 minut).
2. Słuchacz ma możliwość wyboru odpowiadającego mu wariantu.
3. Wymiar zajęć edukacyjnych decyduje o wysokości opłat.

§ 9.
1. Słuchaczem Ośrodka może zostać osoba fizyczna, która podpisze umowę o naukę.
2. W imieniu osób niepełnoletnich umowę podpisują rodzice lub opiekunowie.
3. Naukę można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie roku szkolnego.
4. Ośrodek nie organizuje egzaminów wstępnych.

§ 10.
Nauka w Ośrodku nie jest oceniana.

§ 11.
Ośrodek nie wydaje świadectw szkolnych.

V. Słuchacze Ośrodka

§ 12.
Słuchacz ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego kształcenia,
2. Życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym,
3. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień muzycznych,
4. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Szkoły Muzycznej na zasadach określonych w odrębnej umowie pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną a Towarzystwem.

§ 13. Słuchacz ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
2. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do pracowników i kolegów zarówno Ośrodka jak i Szkoły,
3. Dbać o wspólne dobro i porządek.
4. Regularnie wnosić ustalone w umowie opłaty za naukę do dnia 5-go każdego miesiąca z góry (jeżeli data ta przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy - w pierwszy, następujący po niej dzień roboczy).

§ 14.
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza, a zwłaszcza za nie wnoszenie opłat we wskazanym terminie, Kierownik Ośrodka może skreślić słuchacza z listy z końcem miesiąca, za który nie wniesiono opłaty.
2. O swojej decyzji Kierownik Ośrodka informuje Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu odbywającym się po tym fakcie.
3. Od decyzji kierownika skreślony słuchacz może wnieść odwołanie do Zarządu Towarzystwa.
4. Zarząd winien rozpatrzyć odwołanie od decyzji o skreśleniu w terminie 30 dni.
5. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

VI. Nauczyciele

§ 15.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Ośrodku powierza się nauczycielom, posiadającym kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10.01.1983 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ognisk muzycznych.

§ 16.
Do obowiązków nauczyciela Ośrodka należy:
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z umową.
2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, zgodnego z metodyką nauczania i możliwościami słuchacza,
3. Zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy podczas zajęć edukacyjnych,
4. Wspieranie rozwoju słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań.

§ 17.
Nauczyciele mają prawo do:
1. Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
2. Otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z warunkami umowy,
3. Odmowy przeprowadzenia zajęć w przypadku otrzymania informacji o nieuregulowaniu opłat przez słuchacza.

VII. Zasady finansowania

§ 18.
1.Ośrodek jest placówką samofinansującą się, utrzymującą się wyłącznie z opłat wnoszonych przez słuchaczy.
2. Wysokość opłat ustala Zarząd Towarzystwa, raz w roku, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w oparciu o:
  a) koszt jednej godziny lekcyjnej skalkulowany na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli,
  b) tygodniowy wymiar zajęć w zależności od wariantu wybranego przez słuchacza,
  c) koszty eksploatacyjne uzgodnione pomiędzy Kierownikiem Ośrodka a Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej,
  d) koszty manipulacyjne.
2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa ma prawo do kontroli działalności finansowej Ośrodka.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 19.
1. Decyzję o powołaniu i likwidacji Ośrodka podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach.
2. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zatwierdza statut Ośrodka i dokonuje w nim zmian.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy Prawa o stowarzyszeniach, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o systemie oświaty.
 
© 2020 Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
This is a free joomla template by funky-visions.de
FVTECHBLOG0808

Absolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna), jedyny w dziejach Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im Fryderyka Chopina łódzki finalista.